منطق RADAR در مدل EFQM چیست؟

منطق RADAR

منطق رادار در مدل EFQM یک چهارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمند می باشد که جهت بررسی عملکرد سازمان مطابق مدل EFQM استفاده می گردد. این منطق از عناصر و ویژگی هایی تشکیل شده است که این ویژگی ها جهت امتیازدهی در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی EFQM استفاده می شود.

عناصر منطق رادار RADAR :

نتایج R :Results
رویکرد A :Approach
جاری سازی D :Deployment
ارزیابی و اصلاح A & R :Assessment & Refinement

در واقع منطق RADAR رادار در مدل EFQM بیان می کند که سازمان نیاز دارد:

  1. به عنوان عنوان بخشی از استراتژی خود نتایجی را که می خواهند به آن دست یابند را تعیین نماید.
  2. برای دستیابی به نتایج مورد نظر در حال و آینده، مجموعه ای از رویکرد های مناسب را برنامه ریزی و ایجاد نماید.
  3. برای اطمینان از اجرای رویکرد ها، آنها را به روش نظامندی جاری نماید .
  4. رویکرد های جاری شده را بر اساس پایش و تحلیل نتایج حاصله و فعالیت های یادگیری مستمر، ارزیابی و اصلاح نماید .

هر یک ازعناصر منطق رادار با مجموعه ای از ویژگی ها مرتبط می باشد که ویژگی ها در زیر تشریح شده است:

نتایج Results:
  • مرتبط و قابل استفاده بودن

محدوده و مرتبط بودن: مجموعه ای منسجم از نتایج، شامل نتایج کلیدی شناسایی می شوند و عملکرد سازمان در قالب اهداف، استراتژی ها، نیازها و انتظارات ذینفعان مرتبط نشان می دهند.
درستی: نتایج به موقع، قابل اطمینان و صحیح هستند.
بخش بندی: نتایج به شکل مناسبی بخش بندی شده اند.

  • عملکرد

روند ها: روندهای مثبت یا عملکرد پایدار خوب برای حداقل بیش از ۳ سال .
اهداف: در راستای اهداف استراتژیک ، اهداف کوتاه مدت مرتبط تعیین  شده و برای دستیابی به نتایج کلیدی بصورت پایدار محقق می شوند.
مقایسه ها: در راستای اهداف استراتژیک  ، مقایسه  خارجی مرتبط انجام می شوند و برای نتایج کلیدی مطلوب هستند.
اطمینان: بر اساس روابط علت و معلولی ایجاد شده این اطمینان وجود دارد که سطوح عملکردی در آینده نیز پایدار خواهد بود

رویکرد  Approach:

مناسب: رویکردها منطق روشنی دارند، رویکردها بر پایه نیازهای ذینفعان و فرآیند محور می باشند.
یکپارچه: رویکردها استراتژی را پشتیبانی نماید و با سایر رویکرد های مرتبط در ارتباط باشند.

جاری سازی Deployment:  

اجراء شده: رویکردها  در زمینه های مرتبط به موقع اجراء شود.
نظام مند: اجرا نظامند و باعث چابکی و انعطاف در سازمان گردد.

ارزیابی و اصلاح  Assessment & Refinement:

اندازه گیری: کارایی و اثربخشی رویکرد و جاری سازی آن به صورت منظم اندازه گیری می شود.

یاد گیری و خلاقیت: از یادگیری و خلاقیت برای ایجاد فرصت هایی برای بهبود یا خلاقیت استفاده می شود.

بهبود و نو آوری: از برون داده های اندازه گیری، یادگیری و خلاقیت برای ارزیابی، الویت و اجرای بهبود ها و نو اوری ها استفاده می شود .

در روش ارزیابی شبیه سازی جایزه مدل تعالی سازمانی EFQM، از عناصر منطق رادار و ویژگی های آن بصورت کامل در امتیازدهی  استفاده می گردد و در سایر روش های خود ارزیابی از عناصر منطق رادار در امتیازدهی استفاده می گردد.

با استفاده از ماتریس رادار هر زیر معیار مدل تعالی EFQM امتیازدهی می شود وسپس امتیاز هر یک از زیر معیارها با هم جمع شده و امتیاز آن معیار تعیین می گردد .
امتیاز نهایی بین ۰ تا ۱۰۰۰ با توجه به وزن هر یک از معیارهای مدل تعالی EFQM  محاسبه می گردد

Posts created 35

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

مطالب مرتبط

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا