اصول هفتگانه مدیریت کیفیت؛ ISO9001:2015

اصول مدیریت کیفیت در ISO 9001:2015 – هفت اصل مدیریت کیفیت هفت اصل مدیریت کیفیت،که مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO بر پایه آن اصول مدیریت کیفیت استوار است توسط کمیته ISO/TC 176 بروزآوری شده است و در پیوست ب استاندارد ISO 9001:2015 تشریح شده است. در ویرایش قبلی استاندارد ایزو ISO 9001:2008 هشت اصل مدیریت کیفیت تعریف شده بود که در ویرایش […]

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو

استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: ۱٫ (ISO/PAS (Publicly Available Specification ۲٫ (ISO/TR (Technical Report ۳٫ (ISO/TS (Technical Specification ۴٫ (IS (International Standard در ایزو، روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو فعال در کمیتۀ فنی مربوطه پیشنهاد داده می‌شوند و برای همه کشورهای عضو جهت رأی‌گیری ارسال می‌شوند. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا