۷۵ شاخص کلیدی عملکرد -KPI- که هر مدیر باید آنها را بشناسد!

شاخص کلیدی عملکرد پارامتری قابل سنجش است که می تواند فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان را منعکس کند. این پارامترها از ارگانی به ارگان دیگر قابل تغییر هستند . از KPI  می توان موارد زیر را عنوان نمود: KPIیک کسب و کار امکان دارد نرخ وفاداری مشتریان باشد. KPI در یک شرکت خدمات اجتماعی تعداد کسانی است […]

KPI؛ شاخص کلیدی عملکرد، ابزاری برای پایش عملکرد سازمان

تعریف KPI: KPI مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد. به طور ساده می‌توان گفت KPI، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و در سطح کلان‌تر عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی در مقایسه با اهداف کمی و کیفی راهبردی تعیین شده است. شاخص‌ کلیدی عملکرد، بخشی از یک هدف […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا