اقدامات لازم برای پیاده سازی ۵S

گام نخست پیاده سازی ۵S – تعریف مسولیتها:

در گام اول  پیاده سازی ۵S تعیین می شود که که هر یک از مسئولیتها بر عهده کدام یک از بخشهای سازمان می باشد.

گام دوم پیاده سازی ۵S – تشکیل کمیته ۵S:

اعضای کمیته ۵S به این صورت انتخاب میشوند: از هر بخش یک نفر مسئول اجرای مصوبات کمیته در بخش محل فعالیت خود می شود و در ضمن یک نفر بعنوان دبیر کمیته مسئول انجام کارهای اداری می شود.

گام سوم پیاده سازی ۵S – اجرا:

این گام معمولا شامل پنج فاز می باشد.

فاز اول گام اجرای پیاده سازی ۵S:لیست برداری

در فاز اول هر فرد با توجه به محل کار خود لیستی از کلیه اقلام موجود و همچنین ضروری و غیر ضروری بودن هر یک را مشخص کرده و در فرمی به نام فرم اقلام موجود وارد می کند.
سپس کار تفکیک اقلام صورت می گیرد. قسمتی از محل کار بعنوان اقلام غیر ضروری تعیین می شود و اقلام تا تعیین تکلیف اقلام غیر ضروری (دور ریختن،تعمیر،فروش و…) در آن محل باقی می مانند.

فاز دوم گام اجرای پیاده سازی۵S: نظم وترتیب

پس از تعیین تکلیف اقلام ضروري و غیر ضروري، دسته بندي اقلام ضروري بر اساس ماهیت تواتر نیاز صورت می پذیرد.

در مرتب سازي و اجراي فاز نظم و ترتیب به نکات زیر توجه میشود :

•    براي انبار کردن و ذخیره کردن اقلام ، از روش اولین  وارده اولین صادره (FIFO) استفاده گردد.
•    براي هریک از اقلام، مکان مشخصی در نظر گرفته شود.
•    کالا ها، اقلام و محل قرار گرفتن آنها باید به صورت سیستماتیک برچسب گذاري شود.
•    اقلام و اشیاء طوري قرار گیرد که با صرف حداقل زمان ممکن، قابل دسترسی باشد.
•    اقلام و اشیاء طوري قرار گیرد که به آسانی قابل دسترسی باشد.
•    وسایل و ابزار ویژه و خاص از وسایل عادي مجزا نگهداري شوند.
•    ابزار و وسایلی که مرتبا مورد استفاده قرار می گیرند در نزدیکی کاربران قرار گیرد.
همچنین فعالیتهاي زیر براي اجراي کامل این فاز می بایست صورت پذیرد:

برچسب گذاري:
در این مرحله کلیه کازیه هاي هر میز توسط برچسبهاي مخصوص مشخص شده و ترتیب قرار گرفتن نامه ها بر اساس تاریخ آن می باشد.
کلیه اتاقها مجهز به ساعت دیواري (حتی الامکان متحدالشکل) باشد.
– براي وسایل شخصی پرسنل مانند کیف ، چادر، کت و…در هر اتاق مکان مناسبی جهت نگهداري در نظرگرفته شود به طوری که ایجاد مزاحمت براي سایر افراد ننماید.
کلیه زونکن ها از نظر نظم و ساماندهی توسط برچسب مخصوص نامگذاري می شود.

 

فاز سوم گام اجرای پیاده سازی۵S: پاکیزه سازي

قبل از مرتب سازي و جایگذاري اقلام ابتدا می بایست نظافت اساسی و پاکیزه سازي اساسی در کل ساختمان صورت پذیرد. پس از انجام پاکیزه سازي کلی و قرارگرفتن اقلام بر سر جاي خود پاکیزه سازي جزیی به صورت برنامه روتین هفتگی صورت خواهد پذیرفت.
پاکیزه سازي کلی:
براي اجراي پاکیزه سازي کلی، محیط کار به صورت کلی ارزیابی و موارد آلودگی، خرابی، شکستگی، نشتی، فرسایش و … شناسایی و اعلام می شود. مسوول انجام ارزیابی محیط توسط کمیته پنج اس مشخص می شود.
فرد یا افراد مسوول اقدام به بازبینی از قسمتهاي مختلف نموده و طی گزارشی موارد خرابی را به این کمیته گزارش می دهد. در جلسه کمیته پنج اس این گزارش بررسی و صورت جلسه اي جهت رفع عیب موارد اساسی مشخص می گردد.
پاکیزه سازي جزیی و روزمره:
گروه خدماتی، به صورت روزمره اقدام به انجام فعالیتهاي پاکیزه سازی  (شامل: سرویس بهداشتی، معابر لوازم اداری و کامپیوترها و … ) جهت حفظ پاکیزگی و نظافت محیط می نمایند.
فاز چهارم گام اجرای پیاده سازی۵S  : استاندارد سازي

– براي کلیه اتاقهاي ساختمان کد گذاري یا شماره گذاري صورت گرفته و نام واحد یا اداره توسط تابلویی در بیرون اتاق و کد اتاق بر روي آن شناسایی می شود.
•    کد و نام هر اتاق به صورت تابلو راهنما تهیه شده و در محلهاي عمومی نصب میگردد.
•    براي هر کدام از ساختمانها نقشه جانمایی تهیه شده و شماره اتاقها برروي آن مشخص گردیده و در محلهاي عمومی نصب می گردد.
•    کلیۀ موارد و پارامترهاي در نظر گرفته شده در جلسات کمیته راهبري به صورت مستند درآمده و درقالب دستورالعمل اجرایی پنج اس به کلیۀ واحدها ابلاغ می شود.
•    از علائم استاندارد براي علامتگذاري محدوده هاي خطر و یا مراقبت خاص (در انبار مواد شیمیایی, تجهیزات با فشار کارکرد بالا … ) ، تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسایل ایمنی و راهنماي از سیستم اطفاي حریق، تابلوهاي سیگار کشیدن ممنوع …) استفاده می شود.

فاز پنجم گام اجرای پیاده سازی۵S: انضباط

ایجاد انضباط و نهادینه کردن آن در مجموعه از طریق آموزش شیوه هاي درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه صورت می پذیرد. همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروي جدي از آنها تحقق می پذیرد.

مشکلات اجرای ۵S :

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S که عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از:
•    عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
•    عدم شناخت کافی از این نظام و توانائیهای آن و عدم حمایت لازم مدیران ارشد
•    عدم توجه به تداوم اجرای اصول ۵S و بلند مدت بودن اجرای آن
•    ساده انگاشتن نظام ۵S  و عدم بررسی عمیق آن
•    تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
با وجود مشکلات فوق الذکر پیاده سازی اصول ۵S با کمک متخصصین و مشاورین کار آمد بسیار ساده بوده و به محض قدم نهادن در آن، مراحل بعدی با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.

مزاياي اجرای نظام آراستگي ۵S:

•    جلوگيري از انباشته شدن ضايعات
•    افزايش درآمد ناشي از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها
•    استفاده از قفسه بندي و ارتفاع در چيدمان مواد و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار
•    جلوگيري از آتش سوزي، احتراق، انفجار، سقوط اجسام و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد و ضايعات و مراقبت از آنها.
•    جلوگيري از دور ريختن مواد، قطعات سالم به همراه ضايعات و زوائد
•    جلوگيري از گم شدن و يا مخفي ماندن، مواد، قطعات و ابزار در هم با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها.
•    سهولت در رفت آمد ليفتراكهاي دستي و ليفتراكها در محيط كار
•    نمايان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگيري از پنهان شدن آنها از چشم
•    جلوگيري از هر گونه نشت آب، روغن، گاز، باد و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني و جلوگيري از ضايع شدن و نيز صرفه جويي در انرژي.
•    پاكيزگي سطح محيط كار و جلوگيري از لغزيدن كاركنان و زمين خوردن آنها و بروز حوادث در حين كار
•    رنگ آميزي مرتب محيط كار و ماشين آلات و نيز تجديد خط كشي ها
•    ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير
•    رعايت بهداشت، سلامتي و ايمني كاركنان
•    كاهش خستگي و آزردگي هاي ناشي از كار در محيط شلوغ، نامطبوع و حادثه ساز
•    انجام خانه تكاني هاي روزانه، هفتگي، فصلي و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي
•    آمادگي مستمر و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري و هر بازديد كننده مهم ديگر از محيط كار

عوامل موفقیت اجرای نظام  ۵S

برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق نظام آراستگی ۵S عبارتند از:
•    حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از نظام آراستگی ۵S
•    بستر سازی، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
•    آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد، میانی و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف، منافع و استاندارد ها و مکانیزم عملکرد در نظام ۵ اس
•    انتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقه مند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام ۵S
•    مستمر بودن و تداوم اجرای نظام ۵S
•    تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی و افزایش اثر بخش نظام آراستگی ۵S
•    تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی ۵S
•    تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل مدیریت ارشد

Posts created 35

2 thoughts on “اقدامات لازم برای پیاده سازی ۵S

  1. سلام
    ممنون از مطالب مفیدتون
    سوال من اینه كه شاخص های ارزیابی ۵S چطور تعریف و اندازه گیری میشن؟
    با تشكر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

مطالب مرتبط

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا