مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش

مدیریت دانش مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش؛ و يا توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا