مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو

استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: ۱٫ (ISO/PAS (Publicly Available Specification ۲٫ (ISO/TR (Technical Report ۳٫ (ISO/TS (Technical Specification ۴٫ (IS (International Standard در ایزو، روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو فعال در کمیتۀ فنی مربوطه پیشنهاد داده می‌شوند و برای همه کشورهای عضو جهت رأی‌گیری ارسال می‌شوند. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا