درباره ما

نبود مرجعی جامع و علمی برای مراجعه مهندسین علاقمند به حوزه تضمین کیفیت ما را بر آن داشت تا با جمع آوری “هر آنچه یک مدیر تضمین باید بداند” زکات علم خود را پرداحت کنیم. با پیشنهادات خود ما را در ادامه مسیری که انتخاب کرده ایم یاری رسانید.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

بازگشت به بالا